Ανάγκες στην Ιατρική Περίθαλψη των Ηλικιωμένων: Η προστιθέμενη αξία της γηριατρικής

Επιλέξτε
Φοιτητής € 15,00
Μέλος ΕΕΜΕΓ (αφορά ιατρούς και επαγγελματίες υγείας) € 20,00
Μη Μέλος ΕΕΜΕΓ (αφορά ιατρούς και επαγγελματίες υγείας) € 25,00
Πότε;

Σάββατο, 17 Απριλίου 2021 9:00 πμ

Πού;

Online