Συμμετοχικό εργαστήριο - crowdhackathon idea #agora, 15/6/2017

Ποσότητα
Εγγραφή στην Εκδήλωση Περιγραφή + Η περίοδος εγγραφών έχει λήξει.


UPDATE : Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 15-6-2017

Εισαγωγή - Κάλεσμα 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μέσα από την υλοποίηση του έργου “Μελέτη για το σχεδιασμό και ανάπτυξη πλατφόρμας αναζήτησης και διαχείρισης πόρων επιχειρηματικής καινοτομίας”  στοχεύει στην υλοποίηση  ψηφιακής πλατφόρμας και  διαδικασιών  που θα υποστηρίξουν ενεργά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ευρύτερους κλάδους της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, καθώς και στον κλάδο των ΤΠΕ.

Η πλατφόρμα θα υποστηρίξει τη δικτύωση και το match making για την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και διαδικασιών στις ανωτέρω επιχειρήσεις  Οι χρήστες της αγοράς πόρων καινοτομίας μπορεί να είναι επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ελεύθεροι επαγγελματίες, νεοφυείς, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται να λάβει ή να παρέχει  καινοτόμες υπηρεσίες για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.  Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο οι χρήστες - λήπτες των υπηρεσιών να είναι επιχειρήσεις, αλλά θα μπορεί να είναι υπό σύσταση επιχειρήσεις και ομάδες στους κλάδους: Μεταποίηση – βιομηχανία – βιοτεχνία  καθώς και τον οριζόντιο των ΤΠΕ.

Η εταιρεία Crowdpolicy είναι ο ανάδοχος του έργου για τη διαμόρφωση προδιαγραφών σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, καθώς και για τη διοργάνωση  συμμετοχικού εργαστηρίου  - hackathon, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση και θα προτείνουν ιδέες για το βέλτιστο σχεδιασμό του έργου.  

Βασική επιδίωξη είναι η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου με την συμμετοχή των ωφελούμενων, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και των στελεχών του δημόσιου τομέα. 

Άμεσοι στόχοι: 

 • Να εξευρεθούν ανά την επικράτεια και να γίνουν γνωστές και προσβάσιμες στην ευρύτερη καινοτομική επιχειρηματικότητα οι παραγωγικές δυνατότητες και οι υποδομές των Ελλήνων υποκατασκευαστών, των δημόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών εργαστηρίων, των μηχανουργείων, των ειδικών που παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και των διαφόρων μικρών βιοτεχνιών που παρέχουν επίσης υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.
 • Μέσω της κανονικοποίησης, της καταγραφής και της απλής πιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί να γίνει εφικτό να ενεργοποιηθούν νέες, πιο απλές και άμεσες μέθοδοι χρηματοδότησης με την χρήση vouchers και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Μακροπρόθεσμοι στόχοι του έργου:

 • Ενίσχυση τεχνολογικής και καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων στους κλάδους της βιομηχανίας - μεταποίησης - βιοτεχνίας μέσα από τις νέες τεχνολογίες.
 • Βελτίωση ικανότητας απόκτησης γνώσης από το εξωτερικό περιβάλλον,
 • Βελτίωσης ικανότητας προσέλκυσης υψηλά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού,
 • Βελτίωση οργανωτικών λειτουργιών,
 • Βελτίωση ικανότητας διεύρυνσης, εμβάθυνσης και επέκτασης δικτύων διανομής,
 • Βελτίωση εταιρικής εικόνας και αναγνωρισιμότητας,
 • Βελτίωση δυνατοτήτων πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια,
 • Βελτίωση δυνατοτήτων πρόσβασης σε στρατηγικά δίκτυα,
 • Βελτίωση ικανοτήτων δημιουργίας αλλά και δέσμευσης αξίας (create and capture value capacity),
 • Βελτίωση δυνατοτήτων σχεδιασμού και υλοποίησης αποτελεσματικών επιχειρηματικών μοντέλων που θα καθιστούν την ωφελούμενη επιχείρηση αποδοτική σε όλα τα δομικά στοιχεία λειτουργίας και ανάπτυξης (π.χ. ροές εσόδων)

Η πλατφόρμα και συνολικά η  δράση έχουν τον χαρακτήρα του πιλοτικού προγράμματος.

Προτεινόμενα αντικείμενα που θα μας  απασχολήσουν και στόχοι του crowdhackathon idea #agora

Στο πλαίσιο της υλοποίησης θα χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία ανοιχτής καινοτομίας κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί hackathon, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα συνεισφέρουν με επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και modules υλοποίησης της alpha version της πλατφόρμας. Η μεθοδολογία αυτή συνιστά ουσιαστική καινοτομία για την υλοποίηση τέτοιων εγχειρημάτων, καθώς οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι και χρήστες της πλατφόρμας θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν ενεργά και άμεσα με ιδέες και προτάσεις.  

Ανοικτή Πρόσκληση για Συμμετοχή

 • οι χρήστες ή “πελάτες” της πλατφόρμας, όπως νεοφυείς επιχειρήσεις, στελέχη επιχειρήσεων, και εν γένι όποιος ενδιαφέρετε να δημιουργήσει κάποιο προϊόν και ψάχνει να βρει τους προμηθευτές του.
 • οι διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών και υποδομών, όπως μηχανουργεία, ειδικά εργαστήρια, στελέχη βιοτεχνιών και υποκατασκευαστές (φασόν), συσκευαστήρια τροφίμων, στελέχη βιομηχανιών, στελέχη δημοσίων ερευνητικών εργαστηριών κτλ΄
 • όσοι σύμβουλοι επιχειρήσεων ενδιαφέρονται να βοηθήσουν στην ανάδειξη και ανακάλυψη όλου αυτού του παραγωγικού πλούτου της ελληνικής μεταποίησης,
 • τα στελέχη του δημόσιου τομέα που εμπλέκονται ή ενδιαφερονται για την δραση.
 • Developers - Designers - Business Analysts

 

Οι θέσεις είναι περιορισμένες (70) θα τηρηθεί σειρά first come first served. 

Οι βασικοί στόχοι της συμμετοχικής δράσης είναι η διαμόρφωση προτάσεων και η υποβολή ιδεών στα παρακάτω επίπεδα :

 • Η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και μοντέλων χρήσης που θα μπορούν μετέπειτα να αξιοποιηθούν στην πλατφόρμα.
 • Προτάσεις για το εμπορικό όνομα της πλατφόρμας, την εικαστική ταυτότητά της (branding) και το UX και το UI.
 • Λειτουργικές ενότητες της πλατφόρμας σε φάση MVP (ελάχιστου λειτουργικού πρωτοτύπου).
 • Άλλες ιδέες και εφαρμογές για την πλατφόρμα - αγορά.

Χώρος - θεματολογία και οργάνωση συμμετοχικής διαδικασίας  15/6/2017

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο  be finnovative Πειραιώς 74, Μοσχάτο (χάρτης) από τις  09:00 και θα ολοκληρωθεί στις 19:00

 

Πρόγραμμα

 • 9:00 - 10:00  Προσέλευση -  check -in - καφές 
  • Χωρισμός σε ομάδες εργασίας 
 • 10:00 - 11:00: Χαιρετισμός - Εισαγωγή - Παρουσιάσεις  
  • Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
  • Παρουσιάση διαδικασίας και στόχων hackathon idea
  • Παρουσιάσεις με θέματα open innovation - market places
  • Εισαγωγή στις Ασκήσεις lean platform development 
 • 11:00 - 11:30: Οριστικοποίηση ομάδων εργασίας
 • 11:30: Εναρξη idea hackathon 
 • 11:30 - 12:30: ideation session - lean development 
 • 12:30 - 13:30: Προκλήσεις ιδεών (hackathon challenges - ideation session)
 • 13:30  - 14:00: διάλειμμα - Eλαφρύ γεύμα 
 • 14 :00 - 18:00:  ideation session & hackathon 
 • 18:00 -19:00: Παρουσίαση αποτελεσμάτων ομάδων εργασίας

 

Χωρισμός σε ομάδες :

Οι  συμμετοχικές  εργασίες προτείνεται αρχικά να οργανωθούν σε 3+1 ομάδες εργασίας :

 • Work group1:  Ομάδα επιχειρησιακών θεμάτων, Αφορά την επεξεργασία και την υποβολή προτάσεων σε επιχειρησιακά θέματα λειτουργίας της πλατφόρμας 
 • Work group2: Ομάδα τεχνικών θεμάτων. Η ομάδα θα προτείνει τεχνολογίες και λειτουργικότητες με προστιθέμενη αξία
 • Work group3 : Ομάδα θεσμικών - νομικών θεμάτων. Η ομάδα θα διαμορφώσει ιδέες και προτάσεις σχετικές με το θεσμικό πλαίσιο και τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για την υλοποίηση και λειτουργία της πλατφόρμας
 • Workgroup D&D (Designers και Developers)

 

Nέα / Ανακοινώσεις : Facebook event 

 

Σχετικό περιεχόμενο :

 
2. Περιγραφή λειτουργίας της πλατφόρμας: https://docs.google.com/document/d/1lC85GBiXXtxD293W8AmIry32nSBbOlQCezLxFBp__Z0/edit#heading=h.gjdgxs 
 
3. Αξονες διαβούλευσης - Συμμετοχής - θεματικών ομάδων: https://docs.google.com/document/d/10HDVy-oIUITusAI07GcEy_LURY-y8MjsEXWea07SNt4/edit#heading=h.gjdgxs 
 
Εισαγωγικές Παρουσιάσεις : 
 • Αν ενδιαφέρεστε κατά την έναρξη,  να συμμετέχετε με σύντομη παρουσίαση 10 λεπτών  για θέματα open innovation και marketplaces μπορείτε να μας ενημερώσετε στο crowdhackathon+ggb@crowdpolicy.com

Mέντορες των ομάδων εργασίας:

 • Kατά το kick off meeting (Εναρξη), όσοι θέλουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ως μέντορες των ομάδων εργασίας
 • Επίπεδα υποσήριξης : Α. Business, Β. Product Development Process, C. Technology

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

 • Οι καλύτερες προτάσεις θα επιλεγούν για παρουσίαση στην ΓΓΒ 
 • Oι νικητές θα αναφερθούν σε όλα τα σχετικά έγγραφα του έργου και στο επίπεδο της δημοσιότητας των αποτελεσμάτων  

 

 

Πότε;

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 9:00 πμ

Πού;

be finnovative
Πειραιώς 74
183 46 Μοσχάτο
Μοσχάτο Ταύρος,Ελλάδα


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη