Αίτηση εκπαιδευτή - Συντονιστή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΙΝΣΕΤΕ

Ποσότητα
Αίτηση

Παρακαλούμε πριν συμπληρώσετε την αίτηση διαβάστε προσεκτικά την ενότητα 4 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ” 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ) αναζητά συνεργάτες για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών του σεμιναρίων. Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή στο ΙΝΣΕΤΕ, υπηρεσιών εκπαίδευσης επαγγελματιών, στα πρότυπα διοργάνωσης των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ινστιτούτου.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά δύο κατηγορίες συνεργατών, προκειμένου οι κατάλληλοι υποψήφιοι, να ενταχθούν στο Μητρώο των δυνητικών συνεργατών εκπαιδευτών και συντονιστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΝΣΕΤΕ:

     i. Συντονιστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ως «Συντονιστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων» νοείται κάθε εταιρία που προσφέρει παραπάνω από μία εκπαιδευτική θεματολογία και συνεργάζεται με περισσότερους από έναν εκπαιδευτές.

    ii. Μεμονωμένος εκπαιδευτής

Ως «Μεμονωμένος εκπαιδευτής» νοείται το φυσικό πρόσωπο που είναι ειδικός σε κάποια θεματική ενότητα τουριστικού ενδιαφέροντος και έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό πάνω σε αυτή, είτε ως πρωτεύουσα επαγγελματική δραστηριότητα είτε όχι.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή επαόριστον.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΝΣΕΤΕ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις που ενδυναμώνουν, αναπτύσσουν, ενημερώνουν και κινητοποιούν τον σπουδαιότερο παράγοντα της τουριστικής εμπειρίας, τον άνθρωπο!

Με την μετατροπή της εκπαίδευσης σε στοχευμένη και πρακτική γνώση, συμβάλλουμε ενεργά στη δημιουργία κουλτούρας ανάπτυξης και εξέλιξης των επαγγελματιών του κλάδου αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη και οργανική συνιστώσα για τη διαφοροποίηση του και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών μας προϊόντων και υπηρεσιών.

Έχουμε δημιουργήσει μία δυναμική εκπαιδευτική κοινότητα εξειδικευμένων στελεχών και εκπαιδευτών, την οποία εμπλουτίζουμε συνεχώς και μέσα από τις τοπικές και διεθνείς συνεργασίες μας, έχουμε επιβεβαιώσει ότι οι συνέργειες είναι μονόδρομος.

Το ΙΝΣΕΤΕ έχει καταστεί ένα benchmark, ένα σημείο αναφοράς, για τον ιδιωτικό τομέα και ελπίζουμε να συμβάλλει στο άμεσο μέλλον στην αναβάθμιση της δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ελάχιστα Προσόντα – Απαιτούμενη Εμπειρία ανά κατηγορία συνεργατών:

       i. Συντονιστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε (5) ετών, στη διοργάνωση ενδοεπιχειρησιακών και/ή ανοιχτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τουριστικές επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας), διάρκειας τουλάχιστον 2 ημερών (12-16 εκπαιδευτικών ωρών) το καθένα.
 • Αποδεδειγμένη δραστηριότητα σε τουλάχιστον τριών (3) πόλεις της Ελλάδας, ή του εξωτερικού.
 • Δυνατότητα οικονομικής διαχείρισης συμμετοχών με
  • Γραμματειακή υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο, για επικοινωνία με τους συμμετέχοντες
  • Δυνατότητα e-πληρωμών (e-POS, Pay by Bank)
  • Διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης συμμετοχών
 • Παροχή τριών (3) συστάσεων, με δυνατότητα επικοινωνίας από το ΙΝΣΕΤΕ
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία παραγωγής πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού και δυνατότητα προσαρμογής εκπαιδευτικού υλικού βάσει των αναγκών, οδηγιών, προσαρμογών του εκάστοτε πελάτη (custom made εκπαιδευτικό υλικό).
 • Ομάδα εισηγητών που να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 2 «Μεμονωμένοι εκπαιδευτές» και δυνατότητα ανεύρεσης εξειδικευμένων εισηγητών, εάν και εφόσον ζητηθεί.
 • Αποστολή δείγματος δουλειάς με μορφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων, βίντεο προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρουσιάσεων, κ.α.
 • Ενεργή ιστοσελίδα και λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης.

      ii. Μεμονωμένοι εκπαιδευτές

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών, στην εκπαίδευση στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων (επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας), στην/στις θεματική/θεματικές που επιλέξαν ως εξειδίκευση, ή/και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία πέντε (5) ετών, πάνω στο αντικείμενο της θεματικής.
 • Αποδεδειγμένη δραστηριότητα σε τουλάχιστον τρεις (3) πόλεις της Ελλάδας, ή του εξωτερικού.
 • Παροχή τριών (3) συστάσεων, με δυνατότητα επικοινωνίας από το ΙΝΣΕΤΕ.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία παραγωγής πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού και δυνατότητας προσαρμογής εκπαιδευτικού υλικού βάσει των αναγκών, οδηγιών, προσαρμογών του εκάστοτε πελάτη.
 • Αποστολή δείγματος δουλειάς με μορφή εκπαιδευτικών εγχειριδίων, βίντεο προγραμμάτων, εκπαιδευτικών παρουσιάσεων, κ.α.
 • Ενεργή ιστοσελίδα και λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ στο τηλέφωνο 2103244368 ( Εσωτ. 200, κος Γιώργος Κουτσοκώστας, Διευθυντής Εκπαίδευσης ) και με email στο: training@insete.gr.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Όλα τα δικαιολογητικά απαιτείται να αποσταλούν μέσω Dropbox ή WeTransfer και θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη ονομασία.

Αποδεκτές μορφές αποδεικτικών: PDF – Word – Power Point – JPEG - PNG

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Πλήρες - αναλυτικό βιογραφικό
  • Σε μορφή PDF
  • Ο τίτλος του αρχείου χρειάζεται να περιέχει Όνομα & Επίθετο (π.χ. CV Γιώργος Παπαδόπουλος) ή Επωνυμία Εταιρίας (π.χ. Portfolio Training S.A.).
  • Οι συντονιστές χρειάζεται να αποστείλουν ξεχωριστό, συγκεντρωτικό αρχείο, με τα βιογραφικά των εισηγητών/συνεργατών τους. 
 • Αποδεικτικά εμπειρίας/προϋπηρεσίας
  • Ως αποδεικτικά νοούνται: Φωτογραφίες, Γραφιστικά, Συστατικές Επιστολές, Τιμολόγια, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Πολυμέσα.
  • Όλα τα αρχεία θα φέρουν το όνομα “Αποδεικτικό Εμπειρίας” (π.χ. Αποδεικτικό Εμπειρίας 1, Αποδεικτικό Εμπειρίας 2, Αποδεικτικό Εμπειρίας 3, Αποδεικτικό Εμπειρίας 4, κλπ.)
 • Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού
  • Όλα τα αρχεία θα φέρουν το όνομα “Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού” (π.χ. Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού 1, Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού 2, Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού 3, Δείγμα εκπαιδευτικού υλικού 4, κλπ.) 
 • Παρουσία σε πόλεις ανά την Ελλάδα
  • Όλα τα αρχεία θα φέρουν το όνομα της πόλης (π.χ. Αθήνα 1, Αθήνα 2, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, κλπ.)

5. Διαδικασία αξιολόγησης:

Οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή του ΙΝΣΕΤΕ και όσοι πληρούν τις απαιτούμενες δια της παρούσας απαιτήσεις θα ενταχθούν σε ειδικό μητρώο δυνητικών εκπαιδευτών - συντονιστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΙΝΣΕΤΕ  που θα τηρείται στη Διεύθυνση εκπαίδευσης του ΙΝΣΕΤΕ.

Το ΙΝΣΕΤΕ δικαιούται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης να ζητήσει από τους συντονιστές και τους μεμονωμένους εισηγητές διοργάνωση ζωντανής εισήγησης διάρκειας 1-2 ωρών από τους εκπαιδευτές, πάνω σε επιλεγμένη θεματική ενότητα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει το ΙΝΣΕΤΕ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία, όπως επίσης να απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική του ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.

Το ΙΝΣΕΤΕ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής των συνεργατών, καθώς και την πλήρη διακριτική ευχέρεια, ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη σχετικών συμβάσεων σε μελλοντικό χρόνο, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που θα προκύψουν. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από το ΙΝΣΕΤΕ ή τα στελέχη του, για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

6. Προσωπικά Δεδομένα:

Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω έγγραφα, βιογραφικά σημειώματα και δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της επιλογής και της αξιολόγησης της καταλληλόλητας των υποψηφίων, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τις νομικές, τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΙΝΣΕΤΕ στο link http://www.insete.gr/Data-Protection-Policy.