Ποσότητα
Διαγωνισμός Δημοτικού Regular
Διαγωνισμός Δημοτικού Open
Διαγωνισμός Γυμνασίου Regular
Διαγωνισμός Γυμνασίου Open
Διαγωνισμός Λυκείου Regular
Διαγωνισμός Λυκείου Open
Διαγωνισμός WRO Football
Διαγωνισμός Advanced Robotics Challenge


eventora