Budgeting & Business Plan for non-Financials

Quantity
General admission €140.00 Registrations period has ended.


Budgeting & Business Plan for non-Financials

(21/22 Μαρτίου 2016)

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τα στελέχη των νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να εμβαθύνουν σε εργαλεία σύνταξης, κατάρτισης, υλοποίησης και ελέγχου προϋπολογισμού και  προγραμματισμού, καθώς ένας προϋπολογισμός είναι απαραίτητος για την ορθή εκτέλεση όλων των λειτουργιών μιας επιχείρησης. Είναι πολύ σημαντικό, οι έννοιες και μεθοδολογίες υλοποίησης να είναι κατανοητές από όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες, έτσι ώστε οι στόχοι του να είναι Smart.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εν δυνάμει και νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους πάνω στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό και την εκπόνηση προϋπολογισμών. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε νέους Επιχειρηματίες και σε όσους εργάζονται η επιθυμούν να εργαστούν σε startups ή/και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • Στρατηγικός σχεδιασμός
  • Έννοια, χρησιμότητα, παραδείγματα προγραμματισμού και στρατηγικού σχεδιασμού
 • Business Plan
  • Ανάλυση – έρευνα παρούσας κατάστασης
  • Swot analysis
  • Διαμόρφωση στόχων ποσοτικών και ποιοτικών
  • Πωλήσεις – Marketing
  • Ανθρώπινο δυναμικό
  • Εφοδιαστική αλυσίδα
  • Οικονομικός τομέας
  • Πληροφορική
  • Διαμόρφωση στρατηγικών επίτευξης των στόχων
  • Πρόβλεψη των υλικών και άυλων πόρων που θα δεσμευτούν ή επιπλέον θα απαιτηθούν
  • Σχέδια υλοποίησης (action plans)
  • Σχεδιασμός απαιτούμενων έργων (διεργασίες)
  • Ανάλυση επιχειρηματικού κινδύνου
 • Bραχυχρόνιο & Ετήσιο Budget
  • Με απλά λόγια και παραδείγματα εξετάζουμε τι σημαίνει : Ισολογισμός, Ενεργητικό, Αποτελέσματα Χρήσεως
  • Βασικοί Δείκτες και ο ρόλος στους στη διαμόρφωση του budgeting
  • Πώς κτίζουμε τον Προϋπολογισμό βήμα – βήμα : Πωλήσεων, Κόστους Παραγωγής, Κόστους Αγορών, Κόστους Πωληθέντων, Μικτών Κερδών, Εξόδων σταθερών & μεταβλητών, Κερδών / Ζημιών, Ύψους Αποθεμάτων, Απαιτήσεων από Πελάτες, Διαθεσίμων, Παγίων, Υποχρεώσεων και Κεφαλαίου Κίνησης
  • Πώς διενεργούμε ασφαλείς προβλέψεις Πωλήσεων, Μικτών Κερδών, Σταθερών και Μεταβλητών εξόδων
  • Ο ρόλος της τιμής, του Μargin ή Markup. Επιλογή της μεθόδου τιμολόγησης. Προσδιορισμός τιμής πώλησης ενός προϊόντος με βάση το κόστος παραγωγής ή αγοράς, τα έξοδα και το επιθυμητό περιθώριο κέρδους
 • Προϋπολογιστικός έλεγχος (Budgetary Control). Μέθοδοι και διαδικασίες.
 • Πώς διαμορφώνουμε το Reporting : budget vs actual
 • Η χρησιμότητα του Forecast πωλήσεων, αγορών, εξόδων, κατά την διάρκεια του προϋπολογιστικού έτους.
 • Τρόπος προσδιορισμού του Νεκρού Σημείου / Break Even
 • Πώς επιδρούν και επηρεάζουν τα : σταθερά, μεταβλητά, έμμεσα και άμεσα έξοδα.
 • Πρότυπο κόστος, κέντρα κόστους, κέντρα κέρδους και αποτελεσματικός μερισμός των εξόδων σε αυτά.
 • Η χρησιμότητα του προϋπολογισμού στην διαμόρφωση του cash flow.

 

Εισηγητής: Γιάννης Ζησιμάτος

Ο Γιάννης Ζησιμάτος είναι γεννημένος το 1965 στην Αθήνα. Είναι Οικονομολόγος Επιχειρήσεων (Business Finance), απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει Master in Business Administration (MBA) από το AGSM & Nottingham University, Certificate in IFRS, έχει ολοκληρώσει τις εξ αποστάσεως σπουδές του στο πρόγραμμα του Harvard Business Publishing "Harvard ManageMentor" από την Being Essential, κατέχει άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος, άδεια Φοροτέχνη Α τάξεως, είναι πιστοποιημένος εισηγητής εκπαιδευτικών σεμιναρίων, έχει διατελέσει θεματικός σύμβουλος ΕΟΜΜΕΧ και είναι ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (ΙΟΦΟΜ).

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 και διετέλεσε επί σειρά ετών Προϊστάμενος (1992 – 1995) και Διευθυντής (1996 – 2005) σε μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, περνώντας από όλες τις λειτουργίες μιας επιχειρηματικής μονάδας όπως Πωλήσεις, Παραγωγή, Λογιστήριο, Αγορές, Εσωτερικό Έλεγχο, Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και Οικονομική Διεύθυνση ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής.

Από το 2006 είναι Επιχειρηματικός Σύμβουλος και part-time Οικονομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων.

Ως Διευθυντής Επιχειρήσεων και ως Επιχειρηματικός Σύμβουλός έχει φέρει εις πέρας δεκάδες επιχειρηματικές μελέτες, οικονομικές μελέτες καθώς και έργα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων.

Τέλος, έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα, ΜΒΑ, σε προγράμματα Diploma in Sales Management καθώς και σε πλήθος σεμιναρίων Οικονομικής, Διοικητικής και Λογιστικής κατεύθυνσης όπως συνοπτικά : Οικονομικά για μη Οικονομικούς, Budgeting – Οικονομικός Προγραμματισμός, Ταμειακός Προγραμματισμός, Οικονομικά για προσωπικό και στελέχη πωλήσεων, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Βιομηχανική Κοστολόγηση & Κοστολόγηση Υπηρεσιών, Μηχανογραφημένη Λογιστική και Εμπορική Διαχείριση, Λογιστική Κόστους, Management Reporting, Αξιολόγηση Οικονομικών Καταστάσεων, Αποτελεσματικό  Μάνατζμεντ, Αποτελεσματική Επικοινωνία στους Χώρους Εργασίας, Διαδικασίες Λήψης Αποτελεσματικών Αποφάσεων, Σχεδιασμός - Προγραμματισμός & Διαχείριση Αλλαγών.

 

Συνοπτικό πρόγραμμα:

Δευτέρα 21 Μαρτίου 17:00 - 21:00

Τρίτη 22 Μαρτίου 17:00 - 21:00

Συνολική διάρκεια: 8 ώρες

Αρχική τιμή: 240 ευρώ  τιμή Found.ation 140 ευρώ

 

Στο τέλος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης από το Found.ation.

 


When?

Monday, March 21, 2016 5:00 PM
-
Tuesday, March 22, 2016


Where?

Found.ation
Evristheos 2
118 54 Athina
,Greece


Click for larger map